KuanYin

A beautiful Kuan Yin statue from Thanissara and Kittisaro

A beautiful Kuan Yin statue from Thanissara and Kittisaro