r-theravadanbhikkhuni52-goldleafed-bhikkhuni-statues-from-1836

Gold-leafed statues from 1836.

Gold-leafed statues from 1836.