thanasantibhikkhunisonalmsround

Ajahn Thanasanti & Ajahn Santacitta walking past bathing huts at Brighton Beach, UK, 2008

Ajahn Thanasanti & Ajahn Santacitta walking past bathing huts at Brighton Beach, UK, 2008