chimebhikkhunisonalmsround

Tsunma Chimey Lhatso & Ajahn Santacitta returning from almsround, Aloka Vihara, Oct 2010

Tsunma Chimey Lhatso & Ajahn Santacitta returning from almsround, Aloka Vihara, Oct 2010