22.W Aj Sundara

At Amaravati, UK, with Ajahn Sundara and Jaya Rudgard